SIPS bvba Privacy Notification

1. Algemene informatie

In het kader van de nieuwe Europese wetgeving, General Data Protection Regulation (GDPR), brengen wij u op de hoogte van ons beleid omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens zullen steeds met de grootste zorg verwerkt en behandeld worden door SIPS bvba. Verder in deze Privacy Notification vindt u de nodige informatie omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u vragen of opmerkingen heeft omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens kan u ons steeds contacteren via: info@fentimans.be tel: 014/86 86 26. U kan ook steeds de gegevensbeschermingsautoriteit contacteren via: commission@privacycommission.be

2. Verwerking van persoonsgegevens

Het is mogelijk dat wij bepaalde van uw persoonsgegevens verwerken. - Dat gebeurt steeds in het kader van uw relatie met SIPS bvba. - Wij beperken ons tot de noodzakelijke gegevens om een goede dienstverlening te bieden. - Het is mogelijk dat wij uw gegevens delen met derden. Dit gebeurt steeds in het kader van onze dienstverlening. Bv het doorverwijzen van particulieren - SIPS bvba zal vertrouwelijk en met de grootste zorg met uw persoonsgegevens omgaan.

2.1 Welke persoonsgegevens worden verwerkt

In het kader van de relatie tussen u en SIPS bvba, kunnen de volgende persoonsgegevens verwerkt worden: - Persoonlijke identificatiegegevens: • Naam, Voornaam, Adres - Financiële identificatiegegevens: • Rekeningnummers - Elektronische identificatiegegevens: • E-mailadres, website - Beroepsmatige identificatiegegevens: • Beroepsactiviteit, huidige betrekking, functie Als u een medewerker bent van een organisatie of onderneming die een al dan niet contractuele relatie heeft met SIPS bvba (bv. Leverancier, klant, opdrachtgever…), verwerken en gebruiken wij uw zakelijke gegevens (bv. Zakelijk e-mailadres, zakelijk telefoonnummer, …) en persoonsgegevens (bv. Naam, voornaam, …) in het kader van de uitvoering van deze relatie.

2.2 Doel van de verwerking

In het kader van de relatie tussen u en SIPS bvba kunnen persoonsgegevens verwerkt worden voor de volgende doeleinden: - Klantenadministratie/klantenbeheer - Leveranciersadministratie/leveranciersbeheer - Boekhoudkundige verwerkingen - Beheer van geschillen - Uitvoering van overeenkomsten

2.3 Duur van de verwerking

SIPS bvba bewaart uw gegevens gedurende de periode noodzakelijk voor het behalen en vervullen van de doeleinden beschreven onder 2.2, tenzij er een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is door de wet of een andere wettelijke verplichting. Indien wij uw gegevens niet kunnen verwijderen, kunnen deze indien nodig geanonimiseerd worden.

3. Doorgifte van uw gegevens aan derden

In bepaalde gevallen kunnen uw persoonsgegevens aan derden worden doorgegeven. Meer bepaald: - Aan ondernemingen waarmee samengewerkt wordt in het kader van activiteiten gelinkt aan de werkzaamheden van SIPS bvba - Aan bevoegde overheden of bij wet bepaalde instanties in het kader van de wettelijke en reglementaire verplichtingen.

4. Rechten van de betrokkene

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, worden er een aantal rechten aan u toegekend omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens. Deze zijn: - Recht op inzage en kopie van de gegevens - Recht op het corrigeren van de gegevens - Recht op het laten verwijderen van de gegevens (right to be forgotten) - Recht op beperking van de verwerking - Recht op overdraagbaarheid van gegevens Wanneer u vragen heeft over deze rechten of ze wenst uit te oefenen, kan u contact opnemen met ons via info@fentimans.be of met de gegevensbeschermingsautoriteit commission@privacycommission.be

5. Klachten

Indien u ontevreden zou zijn met onze manier van omgaan met uw persoonsgegevens, kan u contact opnemen met ons via info@fentimans.be of met de gegevensbeschermingsautoriteit commission@privacycommission.be

6. GDPR Garantie

In het kader van GDPR-regelgeving verwachten wij van onze contacten dat zij met de grootste zorg omspringen met de eventueel gedeelde persoonsgegevens. Van al onze contacten wordt verwacht dat ze GDPR-conform zijn. Indien SIPS bvba enige schade zou lijden door de niet –naleving van GDPR-regelgeving door één van onze contacten, zal alle schade verhaald worden op het in gebreke blijvend contact.

7. Slotbepaling

Wij hopen u voldoende te hebben geïnformeerd omtrent de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens. Indien u nog vragen heeft omtrent ons privacy-beleid, het uitoefenen van uw rechten of andere gerelateerde zaken, aarzel niet ons te contacteren.
SIPS bv, Gillisplaats 8, 2000 Antwerpen
BTW BE0472592116

info@fentimans.be
info@spring-gin.be

ONS vakmanschap DRINK JE MET VERSTAND

Production by Ajouta